Voorwaarden BKapp Instrument

De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op het gebruik van het BKapp Instrument door kwaliteitsborgers en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Apexion B.V. en Afnemer.

1. Definities

In de Algemene Voorwaarden zijn een aantal begrippen met een hoofdletter gedefinieerd. In aanvulling op de definities hieronder, hebben de in deze Voorwaarden BKapp Instrument met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis die daarin in de Algemene Voorwaarden wordt toegewezen, tenzij hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.

1.1 Kwaliteitsborgingsinstrument: Het kwaliteitsborgingsinstrument is een stelsel van regels en procedures met als doel een gerechtvaardigd vertrouwen af te geven dat een bouwwerk voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. In de tekst kan naar kwaliteitsborgingsinstrument worden gerefereerd als ‘Instrument’ of BKapp Instrument.

1.2 Instrumentaanbieder: De instrumentaanbieder is de rechtspersoon die het Kwaliteitsborgingsinstrument aanbiedt aan marktpartijen. In dit geval is dat Apexion B.V. geregistreerd bij de KVK onder nummer 82115508.

1.3 Kwaliteitsborger: De kwaliteitsborger kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn die kwaliteitsborgingsactiviteiten uitvoert, of die een arbeidsovereenkomst heeft met personen op basis waarvan zij kwaliteitsborgingsactiviteiten uitvoeren. Een rechtspersoon wordt in de tekst ook wel aangeduid met kwaliteitsborgingsonderneming.

1.4 Bevoegd Gezag: Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag. De gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor een activiteit die wordt verricht op dezelfde locatie als een andere activiteit waarvoor een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt.

1.5 Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): De TloKB is de organisatie die onder andere controleert en registreert of Kwaliteitsborgingsinstrumenten voldoen aan de wettelijke eisen. 

1.6 Aannemer: Een aannemer is een rechtspersoon of natuurlijk persoon die activiteiten uitvoert voor het bewerkstelligen van een bouwwerk, of die een arbeidsovereenkomst heeft met personen op basis waarvan zij die activiteiten uitvoeren.

1.7 Auditor: Een persoon of meerdere personen die werkzaam zijn voor Apexion of voor een onderneming die is aangewezen door Apexion om audits en/ of reality-checks uit te voeren. Apexion is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van audits en reality-checks.

1.8 Wkb: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

1.9 Bouwwerk: Het (eind)resultaat van bouwactiviteiten.

1.10 BKapp software: de software die Apexion ‘as-a-service’ levert in samenhang met het BKapp Instrument.

1.11 Overeenkomst: de afspraken tussen Apexion en Afnemer voor het afnemen van de Diensten door Afnemer, waarvan deze Algemene Voorwaarden inclusief bijlagen, en eventuele aanvullende Schriftelijke afspraken tussen Partijen onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.12 Afnemer: Wederpartij die met Apexion een overeenkomst aangaat.

2. Geldigheid van het BKapp Instrument

De TloKB houdt een register bij met instrumenten die gebruikt mogen worden om overeenkomstig met de Wkb een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van bouwwerken af te geven. Instrumenten worden door de TloKB toegelaten tot het stelsel na toetsing op de wettelijke eisen die gesteld zijn aan zulke instrumenten. Aan het loginscherm van de BKapp Software is een hyperlink toegevoegd naar het register van de TloKB waarin het ‘BKapp kwaliteitsborgingsinstrument’ is opgenomen. Het webadres van dit register is: https://www.tlokb.nl/register-kwaliteitsborging

Als in het register geen vermelding wordt gemaakt van het BKapp Instrument dan kan het Instrument niet gebruikt worden om een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een bouwwerk af te geven. Jaarlijks zal een geactualiseerde versie van BKapp worden aangeboden aan de TloKB. Het register wordt na goedkeurig aangepast met de nieuwe versie. Apexion maakt deze wijzigingen na goedkeuring twee maanden voordat de rechtsgeldigheid van een eerdere versie van het BKapp Instrument komt te vervallen kenbaar aan kwaliteitsborgers. Controleer daarom altijd de versie van dit document met de vermelding in het register alvorens het Instrument toe te passen. 

3. Wettelijke eisen aan bouwwerken

Om tot een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een bouwwerk te komen, dient het bouwwerk getoetst te worden aan de eisen die aan dat bouwwerk gesteld zijn. Via rechtswegen worden de volgende eisen gesteld:

 • Wettelijke nieuwbouw- en verbouwvoorschriften uit hoofdstuk 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • Op de bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels
 • Bijzondere lokale omstandigheden die van invloed zijn op de bouwtechnische regels in hoofdstuk 4 en 5 van het Bbl

Een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een bouwwerk dat tot stand gekomen is met behulp van het BKapp Instrument dient altijd gebaseerd te zijn op van toepassing zijnde wettelijk eisen.

Daarnaast kunnen ook andere eisen van toepassing zijn. Het is Kwaliteitsborgers toegestaan om de borgingsactiviteiten rondom zulke additionele eisen op te nemen in de BKapp Software.  

In de procedure voor het toetsen van bouwplannen worden de eisen onderverdeeld in een vijftal domeinen, namelijk: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaamheid. Of een bouwwerk voldoet aan de eisen binnen een domein kan alleen worden vastgesteld door een Kwaliteitsborger met de juiste accreditatie (zie artikel 10). 

4. Procedures binnen het BKapp Instrument

Het volgen van de procedures in het BKapp instrument is onderdeel van een juiste toepassing van dit kwaliteitsinstrument. Daarmee zijn het volgen van de opgenomen procedures een onderdeel van de voorwaarden die zijn gesteld aan het gebruik van het kwaliteitsborgingsinstrument BKapp.

5. Toepasbaarheid van het Instrument

Deze versie van het BKapp instrument is alleen van toepassing op bouwwerken en bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 (artikel 2.17 Bbl), als:

 1. de bouwactiviteit geen rijksmonument, voorbeschermd rijksmonument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument betreft;
 2. de bouwactiviteit alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld onder i t/m vii.
 3. Vakantiehuisjes; 
 4. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk waar voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7 van het Bbl, eerste lid, is vereist;
 5. bij de bouwactiviteit geen gelijkwaardige maatregel wordt toegepast in verband met een in dit besluit uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gestelde regel;
 6. bij de bouwactiviteit geen toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment;
 7. de bouwactiviteit niet betreffende een bouwwerk dat behoort tot een geval waarin een milieubelastende activiteit vergunningplichtig is op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De gebruiksfunctie, bedoeld onder b, is:

 1. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;
 2. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk betreft;
 3. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;
 4. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan twee bouwlagen bestaat; 
 5. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde voor een infrastructurele voorziening bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale weg en met een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter; of
 6. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20 meter, met uitzondering van infrastructurele voorzieningen bestemd voor verkeer anders dan bedoeld onder f en bouwwerken met een waterkerende functie.

Voor gevolgklasse 2 kan het Instrument worden ingezet voor proefprojecten.

6. Verlenen van toestemming voor het toepassen van het BKapp Instrument

6.1 Overleggen van bedrijfsgegevens

Alvorens Apexion toestemming verleent om gebruik te maken van het BKapp Instrument, overlegt een Kwaliteitsborger de bedrijfsnaam, vestigingsplaats en het KVK-nummer aan Apexion. Deze gegevens kunnen direct worden ingevoerd in de BKapp Software. Ook dient een kwaliteitsborgeronderneming informatie te overleggen waaruit blijkt dat zij niet failliet is verklaard en niet in surseance van betaling verkeert. Als dat niet kan worden uitgesloten, wordt er door Apexion geen toestemming verleend aan de Kwaliteitsborger om het Instrument te gebruiken. Deze gegevens worden opgevraagd per e-mail, nadat een Kwaliteitsborger zich heeft aangemeld voor de BKapp Software. Apexion verzorgt de registratie van Kwaliteitsborgingsondernemingen in het register kwaliteitsborging van de TloKB.

6.2 Overdraagbaarheid

Toestemming voor het gebruiken van het BKapp Instrument wordt verleend door Apexion aan uitvoerende Kwaliteitsborgers (natuurlijke personen) en is niet overdraagbaar aan een ander persoon. Het uitvoeren van de procedures zoals die zijn omschreven in het Instrument mag dus alleen geschieden door  Kwaliteitsborgers met toestemming van Apexion om tot een rechtsgeldig resultaat te komen. Overeenkomsten tussen Apexion en kwaliteitsborgers zijn eveneens niet overdraagbaar.

6.3 Overige eisen voor het verlenen van toestemming

Om de toestemming te behouden moeten Kwaliteitsborgers (zowel bedrijven als personen) voldoen aan de eisen voor onafhankelijkheid en daarover een verklaring afleggen (zie artikel 9). Ook moeten uitvoerende Kwaliteitsborgers (natuurlijk persoon) voldoen aan de opleidingseisen (artikel 10) en de informatieplicht (artikel 8). 

6.4 Manier van toestemming verlenen

De BKapp Software laat in het gebruikersprofiel zien of aan een Kwaliteitsborger toestemming is verleend voor gebruik van het Instrument. Het afnemen van een licentie voor, of toegang verkrijgen tot de BKapp Software betekent niet automatisch dat Gebruikers ook toestemming krijgen voor het toepassen van het BKapp Instrument in de hoedanigheid van Kwaliteitsborger.

7. Verklaring van geschiktheid

De Kwaliteitsborger -persoon die kwaliteitsborgingstaken uitvoert- dient via de BKapp Software de volgende verklaring te bekrachtigen:

 • Dat hij/zij onafhankelijk kan handelen van andere bij dit project betrokken partijen of personen (anders dan Kwaliteitsborgers).
 • Dat hij/zij geen belangen heeft in het project, anders dan het borgen van de kwaliteit ervan.
 • Dat de organisatie namens wie hij/zij werkt zowel organisatorisch, juridisch als financieel onafhankelijk is van de bouwwerken binnen de projecten die door Kwaliteitsborgers van de organisatie worden geborgd.
 • Dat de organisatie namens wie hij/zij werkt niet in surseance van betaling verkeerd.
 • Dat de organisatie waarvoor hij/zij werkt niet in staat van faillissement verkeerd.
 • Dat hij/zij zich zal inspannen om dit kwaliteitsinstrument naar behoren toe te passen.
 • Dat hij/zij Apexion binnen uiterlijk twee dagen hiervoer informeert wanneer deze verklaring niet langer van geldig is.
 • Dat hij/zij onomkeerbare afwijkingen aan een bouwwerk die een afgifte van een verklaring belemmeren direct zal melden aan het Bevoegd Gezag en aan betrokken partijen. 
 • Dat hij/zij bij vroegtijdige beëindiging van de werkzaamheden daar melding van maakt bij het Bevoegd Gezag en/of de coördinerend Kwaliteitsborger.

8. Informatieplicht Kwaliteitsborgers

De Kwaliteitsborger dient zich te houden aan de wettelijke informatieplicht aan het Bevoegd Gezag.

Wijzigingen in de bedrijfsnaam, vestigingsplaats of het KVK-nummer dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen na de mutatie te worden doorgegeven aan Apexion.

Wanneer een Kwaliteitsborger in surseance van betaling verkeert, dient hij Apexion. daar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen na hiervan kennis te hebben, hierover te informeren.

Wanneer een Kwaliteitsborger failliet is verklaard dient hij Apexion. daar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen na hiervan kennis te hebben, hierover te informeren.

Een uitvoerend Kwaliteitsborger dient jaarlijks zijn opleidingsgegevens te actualiseren. De BKapp Software stuurt daarvoor via de e-mail een herinnering. Het is eveneens mogelijk om een overeenkomst af te sluiten met Apexion, een ‘enterprise licentie’, waarbij de opleidingsgegevens steekproefsgewijs worden gecontroleerd tijdens de jaarlijkse bureau audit. De steekproefomvang wordt dan zo bepaald dat er sprake is van een representatief aantal personen.

Om te voldoen aan de algemene informatieplicht van de Kwaliteitsborger aan Apexion dienen alle gegevens met betrekking tot het kwaliteitsborgingsproces ingevoerd te worden in de BKapp Software. 

Verzuimen van de informatieplicht wordt door Apexion aangemerkt als het met opzet onjuist toepassen van het BKapp Instrument.

9. Onafhankelijkheid Kwaliteitsborgers

Om een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een bouwwerk af te geven dient een Kwaliteitsborger onafhankelijk te zijn. Deze onafhankelijkheid wordt op drie manieren gecontroleerd door Apexion.

Ten eerste dienen Kwaliteitsborgers een verklaring af te leggen via de BKapp Software. Om deze verklaring wordt gevraagd bij de aanmelding en bij het aanmaken van een nieuw project in de BKapp Software. Hierin is een korte clausule opgenomen waarin zij verklaren organisatorisch, financieel en juridisch onafhankelijk te zijn. Zonder deze verklaring wordt er geen toestemming gegeven voor het gebruiken van BKapp. 

Ten tweede voert Apexion audits en reality-checks uit om de onafhankelijkheid van Kwaliteitsborgers te controleren.

Ten derde dient er een verslag over de onafhankelijkheid te worden opgesteld voor de jaarlijkse audit van de Kwaliteitsborger door Apexion.

Wanneer de onafhankelijkheid van een Kwaliteitsborger in het geding komt, dienen zij Apexion hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen, te informeren.

Wanneer Apexion constateert dat een Kwaliteitsborger zijn borgingswerkzaamheden met het Instrument niet onafhankelijk uitvoert, wordt de toestemming voor het gebruik van het Instrument door Apexion ingetrokken.

10. Opleidingseisen en permanente educatie

10.1 Aantonen van vakbekwaamheid

De uitvoerend Kwaliteitsborger dient zijn vakbekwaamheid aan te tonen door een bewijs van voltooiing van een opleiding te overhandigen voor het domein waarvan de Kwaliteitsborger de kwaliteit borgt. Dit kan worden geüpload in de BKapp Software. Deze opleidingseisen zijn als volgt:

A. Voor werkzaamheden in het kader van (eind)controle van risicobeoordelingen, vaststellen van borgingsplannen en de algemene coördinatie bij kwaliteitsborging:
 1. een diploma op HBO-niveau*;  
 2. Kennis van de inhoud en systematiek van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
 3. Ten minste drie jaar werkervaring met leiding geven aan:
  • Het coördineren en organiseren van bouwprojecten;
  • Het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen;
  • Het vaststellen van borgingsplannen;
  • Het controleren en beoordelen van bouwwerken aan de algemene regels en de regels voor bruikbaarheid van het Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving.
 4. Aanvullende cursus (mogelijk online of intern) risicomanagement
B. Voor werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid: 
 1. een diploma op HBO-niveau*;  
 2. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor constructieve veiligheid;
 3. Ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
  • Constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • Constructietekeningen en -berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste rekenmethoden;
  • Bouwmaterialen voor zover van toepassing op de constructie.
C. Voor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid: 
 1. een diploma op HBO-niveau*;  
 2. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor brandveiligheid;
 3. Ten minste vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van bouwwerken op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving.
D. Voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica: 
 1. een diploma op MBO4-niveau*;
 2. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor gezondheid, energiezuinigheid en milieu;
 3. Ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
  • Bouwwerken op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het Bouwbesluit 2012/ Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • Bouwwerken op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • Gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu.
E. Voor werkzaamheden in het kader van (bouwkundige) installaties: 
 1. een diploma op MBO4-niveau*;  
 2. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor installaties;
 3. Ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
  • Installaties op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012/ Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • Gelijkwaardige oplossingen in het kader van installaties.
F. Voor werkzaamheden in het kader van controle op de bouw:
 1. een diploma op MBO4-niveau*;
 2. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
 3. Ten minste drie jaar relevante werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen van bouwwerken op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012/ Besluit bouwwerken leefomgeving.

* N.B.: of een vervolgopleiding op HBO- en/of WO-niveau.

Een Kwaliteitsborgeronderneming mag de cursus risicomanagement onder A.4 zelf organiseren.

Onder A. wordt er afgeweken van de ‘Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 19 april 2022 tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, houdende nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen’.

De opleidings- en beroepservaringseis onder A. iv. is van toepassing op de (eind)controle van de risicobeoordeling. Een risicobeoordeling dient dus altijd gecontroleerd te worden door een persoon met de voorts genoemde opleiding en ervaring.

10.2 Permanente educatie

De vakbekwaamheid van Kwaliteitsborgers wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld. De uitvoerend Kwaliteitsborger (natuurlijk persoon) dient minimaal tweejaarlijks een herhalingscursus Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving en een (herhalings)cursus van de vakgebieden risicomanagement, coördinatie/projectleiding, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, installaties en toezichthouden te volgen, als dit van toepassing is op de werkzaamheden die hij/zij uitvoert.

De kwaliteitsborgeronderming heeft bovendien de verantwoordelijkheid om wijzigingen in bouwtechnische voorschriften en kwaliteitsborging te volgen en kenbaar te maken bij werknemers en ingehuurde werknemers.

10.3 Actualiseren van opleidingsgegevens

De uitvoerend Kwaliteitsborger dient elke twee jaar zijn opleidingsgegevens te actualiseren. De BKapp Software stuurt daarvoor via de e-mail een herinnering. Actualisering van deze gegevens vindt plaats door het bewijs van deelname aan de relevante en meest recente opleidingen in document formaat te uploaden in de BKapp Software. Deze gegevens worden vervolgens door Apexion gevalideerd.

Het is ook mogelijk dat Apexion gebruik maakt van een database van derden om te controleren of een Kwaliteitsborger de juist accreditaties bezit. In dat geval wordt ook het uploaden van een certificaat van deze derde partij aangemerkt als voldoende bewijslast voor de accreditatie.

Opleidingsgegevens kunnen ook nog worden gecontroleerd door een derde partij, die op hun beurt certificaten uitgeeft waaruit blijkt dat aan alle opleidingseisen is voldaan. Apexion accepteert zulke certificaten op voorwaarde dat Apexion kan controleren op basis van welke gegevens zulke certificaten worden uitgegeven. Apexion zal dit dan steekproefsgewijs controleren. Deze controle zal samenvallen met de reality-checks.

De verstrekte documenten zijn beschikbaar voor Apexion na het uploaden ervan in het gebruikersprofiel in de BKapp Software.

11. Onjuiste toepassing van het BKapp Instrument

Met opzet afwijken van de procedures van het instrument BKapp ondermijnt de juiste werking van het instrument en kan leiden tot handhavingsmaatregelens door de instrumentaanbieder.

Wanneer er mogelijk onterecht een verklaring is afgegeven door een Kwaliteitsborger, dan dient de Kwaliteitsborger dit zo snel mogelijk na de constatering hiervan, uiterlijk diezelfde dag te worden gemeld door de Kwaliteitsborger aan het bevoegd gezag, aan Apexion en aan de opdrachtgever/ de bouwer en aan de eindgebruiker.

12. Handhaving

Wanneer Apexion constateert dat het BKapp instrument opzettelijk of onopzettelijk onjuist wordt toegepast, of wanneer de kwaliteitsborgingsonderneming in surseance van betaling verkeerd, dan wel failliet wordt verklaard, dan zal Apexion handhavingsmaatregelen toepassen. Handhavingsmaatregelen kunnen bestaan uit een waarschuwing, (tijdelijke) schorsing of permanente intrekking van de toestemming. De strekking van de overtreding samen met hoe vaak die zich voordoet bepaalt uiteindelijk de handhavingsmaatregel. De procedure hiervoor is opgenomen in het BKapp instrument.

13. Communicatie met derde partijen

Apexion kan derde partijen inschakelen om taken uit te voeren die samenhangen met het beheren van het Instrument en het toezien op de juiste werking ervan. Personen die taken uitvoeren namens Apexion communiceren via de communicatiekanalen van Apexion. Bij twijfel kunnen Gebruikers van het BKapp Instrument of de BKapp Software contact opnemen via de contactgegevens op de website https://bkapp.nl of https://apexion.nl om de legitieme inmenging van een partij of persoon te controleren. Apexion is eindverantwoordelijk over de werkzaamheden die op deze wijze worden uitgevoerd.